Saren

I FELLESKAP FOR MILJØET

DITT AVFALL BLIR VÅR ENERGI!

VELKOMMEN TIL SARPSBORG AVFALLSENERGI AS!

Sarpsborg Avfallsenergi AS er et topp moderne anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel. Her blir i all hovedsak husholdningsavfall gjort om til energi i form av miljøvennlig industridamp som leveres til industribedriften Borregaard. Installert effekt er 33 MW.

Anlegget har kapasitet til å ta i mot cirka 80 000 tonn avfall, bestående hovedsakelig av husholdningsavfall, som benyttes til å produsere og levere rundt 230 GWh industridamp årlig.

Avfallsenergi er energien som gjenvinnes ved å forbrenne restavfall, som er den avfallsfraksjonen som er igjen etter gjenbruk og materialgjenvinning. Dermed bevares en ressurs som ellers ville gått tapt. Forsvarlig energigjenvinning reduserer også utslipp av klimagasser og øvrige miljøbelastninger betydelig sammenliknet med det å deponere avfallet.

AVFALLSBASERT BRENSEL

Sammenlignet med de andre nordiske land utnytter Norge i dag svært lite biomasse og avfall til energiproduksjon. Det er derfor et stort potensiale for økt utnyttelse av disse energikildene.

KLIMAGEVINSTER

Ny fornybar energi skal erstatte energi fra fossile kilder som olje, kull og gass. Dermed vil en slik satsing på avfallsbasert brensel også bety reduksjon i utslippene av klimagasser.